Fluoryzacja wody w Irlandii spowodowała wzrost zachorowalności i umieralności

fluoride_dees_largeNiniejszy raport pokazuje, że nadmierne faszerowanie populacji fluorkami poprzez sztuczną fluoryzację prawie całości wody dostarczanej mieszkańcom Irlandii stanowi chyba największy pojedynczy wkład w trapiące ich obecnie dolegliwości. Fluoryzacja dostarczanej przez wodociągi wody poważnie naraziła mieszkańców Irlandii na działanie fluorków i w niekontrolowany sposób wpływa na każdy aspekt ich zdrowia.

Zupełny brak w ostatnim półwieczu jakiegokolwiek śledzenia stanu zdrowia mieszkańców Irlandii oraz zagrożeń ze strony niskich dawek fluorków jest zadziwiający. Władze odpowiedzialne za fluoryzacje nie tylko nie przeprowadziły szczegółowych epidemiologicznych badań toksykologicznych i oceny ryzyka, ale nie włączyły nawet danych z biomonitoringu do oceny zagrożeń zdrowia na poziomie jednostki i większych grup ludności, zwłaszcza tych najbardziej wrażliwych.

Komitet Naukowy amerykańskiej Krajowej Rady ds. Badań (National Research Council; w skrócie NRC) jasno określił dzieci jako grupę o wysokim priorytecie ryzyka, która wymaga specjalnej uwagi, ponieważ zagrożenia ich zdrowia mogą różnić się od zagrożeń osób dorosłych na skutek niedojrzałej fizjologii , metabolizmu i zróżnicowanych poziomów ekspozycji wynikających na przykład z większego spożycia żywności na jednostkę wagi. Komitet podkreślił brak danych toksykologicznych dotyczących fluorków krzemu oraz brak odpowiednich norm bezpieczeństwa dla dzieci dotyczących wystawienia na fluor lub jego długoterminowej toksyczności dla ludzi. Kolejną grupą specjalnej troski według NRC są, ze względu na długi okres akumulacji fluoru w ich kościach, osoby starsze.

Zawstydzająca nieudolność Irlandzkiego Organu Ekspertów, Departamentu Zdrowia i Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności Irlandii, jak również pozostałych instytucji państwowych w odniesieniu do fluorków i ich wpływu na zdrowie, jest głęboko niepokojąca. Jest to szczególnie widoczne w przypadku kobiet w ciąży, rozwoju płodu i noworodków, które wciąż są narażone na niepokojąco wysoki poziom toksyczności fluorków, fluorków glinu i fluorków krzemu, które mogą znacząco przyczynić się do znacznego wzrostu częstości występowania SIDS (Sudden Infant Death Syndrome – zespołu nagłej śmierci niemowląt), zespołu Downa, niedoczynności tarczycy, problemów z zachowaniem, zaburzeń neurologicznych, zaburzeń w uczeniu się, dentystycznej fluorozy, zaburzeń żołądkowo-jelitowych i innych schorzeń, a także nierzadko śmiertelnych chorób, takich jak kostniakomięsak, białaczka lub inne choroby wymienione w tym raporcie.

Niniejszy raport analizuje około 28 kategorii chorób i częstość zachorowań we fluoryzowanych i niefluoryzowanych społecznościach zamieszkujących tę samą wyspę – Irlandię – zaczerpniętych z publikowanych i dostępnych danych. Zmienność obciążeń chorobowych pomiędzy Republiką Irlandii i Irlandią Północną obliczono dla każdej kategorii, stwierdzając znacznie wyższy poziom wszystkich chorób w Republice Irlandii w porównaniu z niefluoryzowaną ludnością Irlandii Północnej lub innych państw członkowskich UE. Ten raport pokazuje, że przedwczesna śmierć i różnice w stanie zdrowia są znacznie większe we wszystkich grupach wiekowych w Republice Irlandii niż w Irlandii Północnej lub innych krajach europejskich.

Całkowita częstość występowania nowotworów była znacząco wyższa we fluoryzowanej Republice Irlandii niż w Irlandii Północnej. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała również, że ogólna częstość występowania raka w przeliczeniu na 100 000 mieszkańców w Republice Irlandii jest o 85% wyższa od średniej europejskiej, o 43% wyższa od średniej UE i o 38% wyższa niż w Wielkiej Brytanii. Podkreślenia wymaga również to, że ponad 6 mln obywateli Wielkiej Brytanii (mniej niż 10%) także spożywa sztucznie fluorowaną wodę pitną.

Źródło: Raport „Public Health Investigation of Epidemiological Data on Disease and Mortality In Ireland”, sporządzony przez Declana Waugh dla rządu Republiki Irlandii, Komisji Europejskiej i Światowej Organizacji Zdrowia, luty 2013, www.enviro.ie

Za: Nexus, wrzesień-październik 2013

Advertisements